Breeding Objectives

The objectives of our breeding program and standard of excellence are based on the economic improvement of the Simmentaler Breed via both genetic and economic factors.  We strive to produce breedingstock that will improve the effectiveness of production and quality of our Simmentaler herd and subsequently the simmentaler breed. Superior breedingstock will improve commercial beef production and promote the Simmentaler breed. By selecting animals with superior economical and genetic breeding values for a spesific production and environment, we will keep a healthy balance between breeding values and optical assesments.

We combine EBV's that ensure the best economical and genetic improvement as our  selection criteria, thereby enabling us to satisfy the requirements of breeders throughout the world. We use our EBV's in such a way to obtain the best progress genetically and economically. In our breeding program we use EBV's  more efficiently, thereby promoting  the interpretation of economical standards, especially in terms of reproduction, calving ease and adaptability.
 
Our breeding program objectives support:

* the value of genetic change in terms of different attributes and establish the direction to the Simmentaler breed in economic terms.
* establishing optimum selection and mating structure, thereby ensuring rapid progress without excessive inbreeding.

We only breed the BEST to the BEST.

Breeding programs are in essence, road maps. All breeders are on their way to a specific destination, but we are leaving from different places with different types of transport. Of vital importance is not how we get there, but that we arrive there the most economical way.

Teel Doelwitte

Die doel van ons teelprogram en standaarde van voortreflikheid is gebaseer op ekonomiese verbetering van die Simmentalerras deur beide genetiese en ekonomiese faktore.  Ons strewe na 'n teel kudde wat die doeltreffendheid van produksie en die kwaliteit van ons kudde sal verhoog, en gevolglik die Simmentaler ras. 'n Superieur teelkudde sal kommersiele beesvleis produksie verbeter en die simmentaler ras bevorder . Deur diere te selekteer met superieur ekonomiese en genetiese teel waardes vir n spesifieke produksie en omgewing, verseker ons die handhawing van 'n  gesonde balans tussen teelwaardes en optiese taksasie. 

Ons kombineer EBV's  wat die meeste genetiese en ekonomiese vooruitgang verskaf, as ons maatstaaf vir seleksie, om ons sodoende in staat te stel om aan verskillende telers regoor die wêreld se vereistes te voldoen. In ons teelprogram gebruik ons EBV's meer doeltreffend, om sodoende waardes met betrekking tot  tot ekonomiese maatstawwe te bevorder, veral in terme van reproduksie, kalwing gemak en aanpasbaarheid.

Ons teelprogram doelwitte ondersteun:

* die waarde van geneties verandering met betrekking tot verskillende eienskappe, en vestig die rigting bepaling van die Simmentaler ras in ekonomiese terme.
* vestiging van optimale seleksie- en paring strukture om sodoende vinnige vooruitgang sonder oormatige inteling te verseker.

Ons teel net die BESTE met die BESTE.

Teel Programme is in wese padkaarte. Alle telers is op pad na dieselfde bestemming, maar ons vertrek almal vanaf verskillende plekke met verskillende vervoer. Wat van kardinale belang is, is hoe ons daar kom en dat ons daar kom op die mees ekonomiese wyse.